Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek Informacyjny

Szanowny Pacjencie

Na podstawie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1.
 • Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia.
 • Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania,
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres ustalony na podstawie rodzaju dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
 • ma Pani / Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych.

*

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z pózn. zm.)

*

Brzeg, 25.05.2018 r.

INFORMACJA dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku możliwością poruszania się osób po terenie zakładu informujemy:

 • administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1.;
 • Pani / Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników, osób i mienia;
 • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: parter budynku B1 oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w budynku B2;
 • przekazane dane osobowe (zapisy monitoringu) będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres nieprzekraczający 21 dni (Szpitalny Oddział Ratunkowy w budynku B2) i 12 dni (parter budynku B1) miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdyby Brzeskie Centrum Medyczne powzięło informację, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. Termin przetwarzania nagrań ulega w takiej sytuacji przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 • Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • ma Pani / Pan prawo do:
  • dostępu do przekazanych danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania przenoszenia danych,

*

przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.