Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”

  • przez

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Całkowita wartość projektu: 1.678.140,00 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 1.594.053,00 zł (94,99%)

Okres realizacji: 01.12.2017-31.12.2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej, które będą nakierowane na przywrócenie możliwie pełnej aktywności zawodowej, sprawności fizycznej, psychicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowy program rehabilitacji medycznej na terenie województwa opolskiego w latach 2017-2020. Cele szczegółowe:

  • oprawa stanu zdrowia osób po przebyciu chorób naczyniowych w okresie realizacji Programu, poprzez skoordynowany wielozadaniowy proces rehabilitacji medycznej,
  • zmniejszenie liczby osób i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji czy zwolnień lekarskich z powodu rozwoju schorzeń kardiologicznych,
  • zwiększenie poziomu umiejętności, wiedzy i kwalifikacji personelu świadczącego usługi medyczne z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji,
  • przyśpieszenie powrotu na rynek pracy osób, które utraciły sprawność w wyniku choroby układu krążenia pop-rzez wdrożenie rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenie występowania niepełnosprawności, u osób w wieku aktywności zawodowej w okresie realizacji i na terenie realizacji Programu, z powodu schorzeń kardiologicznych i neurologicznych.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu planuje się rehabilitację medyczną osób w wieku aktywności zawodowej oraz osób bezrobotnych, w związku z przebytymi chorobami kardiologicznymi i neurologicznymi. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy, związane z nasilaniem się niezdolności do pracy osób aktywnych zawodowo w związku z przebytymi chorobami i brakiem szybkiej i skutecznej rehabilitacji (na rehabilitację w BCM czeka się 42 miesiące). Realizacja projektu ma na celu prowadzenie działań rehabilitacyjnych, które będą nakierowane na przywrócenie możliwie pełnej aktywności zawodowej, sprawności fizycznej, psychicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowy program rehabilitacji medycznej na terenie województwa opolskiego w latach 2017-2020. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie rehabilitacji medycznej, ułatwiającej powrót do pracy u 400 pacjentów z czego 260 to mężczyźni, a 140 stanowią kobiety. Przewaga udziału mężczyzn w projekcie wynika z danych statystycznych, które wskazują że znacznie więcej mężczyzn, niż kobiet zapada na choroby układu krążenia, i że w znacznie późniejszym stadium choroby trafiają oni do lekarza, co bezpośrednio przekłada się na stan pacjenta i leczenie.

Sposób rekrutacji:

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić się do Brzeskiego Centrum Medycznego z wypełnionym i podpisanym przez lekarza prowadzącego (kardiolog, kardiochirurg, neurolog, neurochirurg,  lekarz POZ) Zaleceniem Udział, Formularzem Danych Uczestnika oraz podpisanym regulaminem projektu. Wypełnione prawidłowo Zalecenie Udziału można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rehabilitacja.bcm@gmail.com lub projekty.bcm@gmail.com , pocztą tradycyjną lub w siedzibie Wnioskodawcy przy ul. Nysańskiej 4-6 w Brzegu, w sekretariacie Oddziału na I piętrze lub w Biurze Projektu przy ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg. O przyjęciu decyduje kolejność prawidłowo przedstawionych zgłoszeń oraz kwalifikacja medyczna. Formularz do pobrania na stronie internetowej lub do odbioru w placówce przy ul. Nysańskiej 4-6 w Brzegu.

Proszę również o kontakt pod numerem : 790 433 222 w godzinach od 7:30 do 15:00