Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„Myśl o sobie – dbaj o zdrowie! – kompleksowa interwencja edukacyjno-zdrowotna oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy na terenie subregionu południowego Województwa Opolskiego”

Wnioskodawca: Majchrzyk Piotr Trans-Medyk Ratownictwo

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2019

Całkowita wartość projektu: 2.970.335,00 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 2.806.966.57 zł (94,5%)

Cel projektu: Zwiększenie wykrywalności nadwagi, cukrzycy poprzez przeprowadzanie  badań przesiewowych pod tym kątem, zmniejszenie poprzez poprawę nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej częstotliwości występowania nadwagi i otyłości, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zapobiegania nadwadze i cukrzycy

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Choroby cywilizacyjne, w tym przede wszystkim nadmierna masa ciała i cukrzyca stanowią jeden z najbardziej rozpowszechnionych problemów związanych ze stylem życia w Polsce, w tym w województwie Opolskim. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Cel główny projektu to zmniejszenie zachorowalności na choroby metaboliczne poprzez przebadanie pod kątem nadwagi/otyłości 36 428 (18 333 K) oraz pod kątem cukrzycy 18 214 (9 289 K) osób zamieszkujących teren subregionu południowego (powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki i strzelecki), a także objęcie opieką multikomponentową 700 (304K) osób,  w okresie 01.08.2017-31.12.2019r. Ponadto przewiduje się przeprowadzenie szeregu działań informacyjno edukacyjnych, a także objęcie kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciem min. 418 (213K) osób (60%) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będą one traktowane priorytetowo. Działania informacyjno-edukacyjne będą prezentowane podczas rozmaitych wydarzeń kulturalnych i sportowych, w których dokonywać będzie się badań, a także przeprowadzi urozmaicony program dietetyczno-aktywnościowy, w tym warsztaty kulinarne, szkolenia zdrowotne, zajęcia sportowe etc. Ponadto zakłada się, że będzie przeprowadzony monitoring realizacji założeń projektu po 6 i 12 miesiącach od zakończenia interwencji, a także po zakończeniu realizacji projektu. Założone w projekcie cele w sposób bezpośredni zniwelują wskazany problem.