Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Okres realizacji: 03.07.2017-30.09.2018

Całkowita wartość projektu: 898 650,00zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 763 852,50 zł (94,5%)

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie liczby świadczonych usług dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, które doznały uszkodzenia układu nerwowego, pozwalające na ograniczenie liczby osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie Brzeskim w latach 2017-2018. Cele szczegółowe:

– Rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób starszych i niepełnosprawnych,

– Poprawa stanu zdrowia osób poprzez skoordynowany wielozakresowy proces opieki medycznej,

– Poprawa stanu funkcjonalnego i psychicznego, która pozwoli na powrót do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i przede wszystkim kulturowym,

– Kompleksowe wsparcie opiekunów osób starszych, niesamodzielnych, w tym szkolenia z zakresu opieki medycznej i wsparcie psychologiczne.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu zinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami i działania mające wpływ na poprawę stanu zdrowia tej grupy osób z terenu powiatu brzeskiego. W ramach projektu zaoferowana zostanie długoterminowa domowa opieka medyczna, świadczenia rehabilitacji: fizjoterapeutycznej, logopedycznej, psychologicznej oraz zajęciowej. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacji osób niesamodzielnych. Projekt zakłada także stworzenie wypożyczalni sprzętu. W ramach projektu wsparcie otrzyma 32 osoby niesamodzielne w wieku 60 + z uszkodzeniami układu nerwowego i mające w skali Barther 0-80 punktów oraz ich 32 opiekunów (2 grupy po 16 osób przez 6 miesięcy). Ponadto planowane jest przeszkolenie pielęgniarek i opiekunek medycznych biorących udział w projekcie z opieki nad osobą niepełnosprawną z elementami metody Bobath. W ramach projektu zostanie także zakupiony ambulans sanitarny do przewozu uczestników projektu na rehabilitację i inne zajęcia do BCM.”

Projekt zakończony.