Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy​

KIEROWNIK

lek. med. Mariusz Polikowski

Kierownik

mgr  Ewa Porębska

 

KONTAKT

+48 535 195 969 – 4 piętro
+48 535 195 292 – 1 Piętro

77 444 65 27 – Pielęgniarki
77 444 65 31 – Pielęgniarki
77 444 65 29 – Kierownik

Lokalizacja: ul. Mossora 1;  budynek  D

1. Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego

Podstawa  prawna:

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – art. 219 ust. 1 pkt 14   (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie   kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012. 731 ).
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), – art. 33a ust.1
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.),
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej   (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.), świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych,  są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej                 „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej, czyli:

  • osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
  • osoby niepełnosprawne
  • chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji,przygotowania do samoobsługi.

*

Zakład nie może przyjmować

  • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
  • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
  • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
  • dzieci

*

Rozpoczęcie sprawy:   
Złożenie wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz z załącznikami u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Inne istotne informacje (uwagi):

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wystąpić:                       

1) świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu albo

2) przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub

3) inna osoba – za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego,

4) podmiot leczniczy – za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego,

5) sąd opiekuńczy

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.; do wniosku dołącza się:

2) wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez:

a) pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo

b) pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.;

3) zaświadczenie lekarskie którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.;

4) ocenę wg skali Barthel  wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.;

5) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:

a) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.

Na podstawie ww dokumentów lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 25 czerwca 2012r.), w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1719)

Świadczeniobiorca składa skierowanie wraz z załącznikami bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego.

Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wydaje kierownik w porozumieniu z lekarzem   zakładu w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania (wniosku) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Kierownik zakładu zawiadamia pisemnie świadczeniobiorcę skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym świadczeniobiorca przebywa, o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania,     o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

Za     pobyt   w   zakładzie   opiekuńczo – leczniczym   opłata  wynosi  250% najniższej emerytury,  lecz  nie  więcej  niż  70% miesięcznego  dochodu  osoby  ubiegającej  się  o skierowanie lub dochodu osoby zobowiązanej  do  ponoszenia  odpłatności, w rozumieniu  przepisów  o pomocy  społecznej.

Czas pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ustalany jest indywidualnie i zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy i aktualnej oceny wg skali Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczo – leczniczego,  w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu  oraz na koniec każdego miesiąca.

W przypadku wskazań do zakończenia pobytu w ZOL  kierownik zakładu zawiadamia pisemnie świadczeniobiorcę przebywającego w zakładzie, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osobę lub podmiot leczniczy, w którym świadczeniobiorca przebywa, o terminie wypisania z zakładu z jedno-miesięcznym wyprzedzeniem.

Aktualne załączniki:

2. PERSONEL

lek. med. Mariusz Polikowski   specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Piotr Domisiewicz   psychiatra

3. Liczba łóżek

  • 40 profil ogólny
  • 20 profil psychiatryczny